Кафедра українознавства

 та євроінтеграції

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

 

 

 

 

Загальна сторінка
Історія кафедри
Співробітники
Методична робота
Студентам
Центр генд. освіти
Виховна робота
Контакти

 

 

ЗАГАЛЬНА СТОРІНКА

     На механіко-технологічному факультеті кафедра Українознавства та євроінтеграції веде підготовку з дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

    Кафедра, виходячи із специфіки навчальних дисциплін, що викладаються та високого фахового рівня її колективу, успішно вирішує задачі як ґрунтовної гуманітарної підготовки студентів, забезпечення формування загальних компетентностей випускників, так і формування їх патріотичної громадянської позиції. Ствердження ідеалів демократії, правової держави, громадянського суспільства, активістського типу політичної культури в свідомості молоді – це вища ціль, на досягнення якої спрямована вся виховна робота кафедри.

    Кафедра розробляє комплексну проблематику національного державотворення, етнонаціональних відносин, євроінтеграційних процесів, формування та розвиток соціально-культурних, освітніх, політичних процесів української історії, теоретичних аспектів культурології.

     Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та загальноуніверситетських наукових конференціях, розглядаючи актуальні питання суспільно-політичних дисциплін, стан і розвиток освіти в умовах євроінтеграції в сучасній Україні. На кафедрі працюють теоретичний та методологічний семінари, на яких розглядаються сучасні наукові та методичні підходи до викладання дисциплін гуманітарного циклу, що відіграє важливу роль у вдосконаленні методики освітньої роботи викладачів, підготовки методичних посібників, наукових статей і досліджень.

     Головне завдання кафедри згідно з концепцією її розвитку: організація та здійснення освітньої та наукової діяльності.

Основними завданнями кафедри є:

маркированный список

гуманітарна підготовка студентів з циклу соціально-гуманітарних дисциплін;

маркированный список

спрямованість освітнього процесу на формування громадянської самосвідомості студентів, розширення загального і професійного кругозору;

маркированный список

засвоєння студентами особливостей соціально-економічного, політичного та культурного розвитку як народу України, так і світової спільноти в цілому;

маркированный список

оволодіння студентами необхідним категоріальним апаратом, вміння висловлювати власні позиції, здійснювати порівняльний аналіз, аналогії, узагальнення теоретичного матеріалу.

     Методична робота спрямована на удосконалення викладацької діяльності, організації самостійної роботи студентів, на підготовку навчальних посібників, методичних розробок за кожною навчальною дисципліною.

     Організаційна робота кафедри дозволяє удосконалити навчальний процес у відповідності до сучасних вимог, зробити його чітким, послідовним і системним за рахунок обміну педагогічним досвідом, контролю за підготовкою і проведенням навчальних занять.

      На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

«Історія України»,

«Історія української культури»,

«Історія і культура України»,

«Історія України та української культури»,

«Культура України»,

«Етнодержавознавство»,

«Політологія»,

«Україна в сучасному світі»,

«Глобальні проблеми сучасності»,

«Народна психологія»,

«Історія ХІБІ-ХДТУБА: події та персоналії»,

«Історія українського козацтва».

    Дисципліни, які викладаються на кафедрі постійно доповнюються новими фактичними та теоретичними матеріалами, науковими дослідженнями та методичними розробками. Викладачі кафедри, спираючись на сучасну літературу та свої наукові доробки, підготували спецкурси, методичні посібники, теоретичні та наочні матеріали.

 

Харків 2017

Загальна сторінка Історія кафедри Співробітники Методична робота Студентам Центр генд. освіти Виховна робота Контакти